Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van Jacht & Buitenwinkel De Bokkesprong, gevestigd in Oostwoud onder KVK nummer 37110148, BTW nummer 821329480B01 en op alle met u (afnemers van producten van de Bokkesprong) gesloten overeenkomsten.

1.2 Jacht & Buitenwinkel de Bokkesprong is als volgt te bereiken:
E-mail: info@debokkesprong.com

Telefonisch: woensdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur tel: 0229 201047
De Bokkesprong is geopend vanaf woensdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

De Bokkesprong is gevestigd op: Oosteinde 45, 1678 HR Oostwoud

Bestellen
2.1 Bestellingen kunnen per e-mail en via de website www.debokkesprong.com worden geplaatst.

2.2 Er is geen minimum bestelbedrag. De Bokkesprong heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bokkesprong uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3 Prijzen
3.1 De in de laatst verschenen internetpagina van de Bokkesprong vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is de Bokkesprong bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

3.4 De Bokkesprong is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4 Levering
4.1 Aflevering door de Bokkesprong vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Leveringen van pakketten, rembourszendingen, buitenlandse post en brievenbuspost wordt uitgevoerd door post NL en DHL. Bent u niet thuis, geen probleem. Bij levering door post NL kan het pakket nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. De Bokkesprong besteedt de verzendingen uit aan post NL of DHL. Derhalve is de Bokkesprong niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten. 

4.3 Verzendkosten: Bij bestellingen rekenen wij voor verzending in Nederland € 6,25 en voor Belgie en Duitsland €10,00 tot 10 kilo. Indien rembourszendingen zonder annulering retour komen worden de verzendkosten plus administratiekosten in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met het aankoopbedrag. Rembourszendingen worden altijd behandeld als pakketzendingen (regel post NL)! Voor alle verzendkosten verwijzen wij u naar onze pagina Info bestellen, verzenden en bezorgen

4.4 De Bokkesprong levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Indien producten niet voorradig zijn kan het langer duren. Wanneer de Bokkesprong niet binnen 15 dagen kan leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan er ofwel gezamenlijk een nieuwe levertijd overeen worden gekomen ofwel de overeenkomst kan ontbonden worden. 

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Bokkesprong in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5 Betaling
5.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

  • U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze Rabobankrekening NL63RABO03296.06.182 t.n.v. De Bokkesprong te Oostwoud (voor klanten die niet uit Nederland komen: vermeld naast het bankrekeningnr. ook de IBAN Code: NL63 RABO  en de BIC code: RABONL2U
  • U kunt ook betalen via ons paypal account via de website www.paypal.com. Hier kunt u ons ook via uw creditcard betalen. Informeer hiernaar als u hiervan gebruik wilt maken.
  • U betaalt via IDEAL met uw bankpas of creditcard
  • U haalt de bestelde producten bij ons af en betaalt contant of via PIN. U betaalt geen verzendkosten.
  • U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.


5.2 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. De Bokkesprong kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van de Bokkesprong, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 De Bokkesprong is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het
eigendom van de Bokkesprong zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7 Retourrecht
7.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van uw bestelling de levering te annuleren. Daarnaast heeft u het juridisch recht om geleverde artikelen (die bijvoorbeeld niet voldoen aan uw verwachting) tot 14 dagen na levering te retourneren. Uitzondering op het retourrecht betreffen artikelen die specifiek op verzoek van de klant besteld zijn en niet tot het reguliere assortiment van de Bokkesprong horen. Deze artikelen kunnen niet retour gestuurd worden. De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Daarnaast dienen de teruggezonden artikelen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook retourzendingen onder rembours, zonder voorafgaand overleg, worden geweigerd.


7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt de Bokkesprong u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door de Bokkesprong afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen. 

 

8 Garantie

8.1 De Bokkesprong garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan de Bokkesprong de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door De Bokkesprong als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.2
Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij de Bokkesprong worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, de Bokkesprong het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van de Bokkesprong), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; de Bokkesprong niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van de Bokkesprong met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 De Bokkesprong is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van de Bokkesprong beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10 Geschillen
10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar de Bokkesprong is gevestigd bevoegd, tenzij de Bokkesprong voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.